عـــــید چه روزی است؟؟؟

عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد

در کمند رنج و درد و غم گرفتاری نباشد

 

عید ما روزی بود کز پرتو امن و عدالت

هیچ مظلومی اسیر ظلم جباری نباشد

 

عید ما روزی بود کاندر محیط کشور ما

از خیانت پیشگان سفله دیاری نباشد

 

عید ما روزی بود کز فتنه سرمایه داران

در جهان آشوب و قتل و جنگ  و بیگاری نباشد

 

عید ما روزی بود کاذوقه یکسال دهقان

مصرف یکروز ارباب ستمکاری نباشد

 

روز عید اغنیا روز عزای بی نوایان

رنجبر را با چنین عیدی سروکاری نباشد

 

منبع :  از کتاب سلوک حضور(بزم عارفان)

شعر از آقای ابوتراب حلبی

 

- امیدوارم روزی برسد که نه تنها  در کشور عزیزمان بلکه در سراسر این کره ی خاکی هر روز مردم عید باشد.